Informacje

 • W 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Izby odbyło się 5 kursów: 2 kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs dla nauczycieli, mistrzów szkolących i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem oraz 2 kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodach dekarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

  W kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu łącznie wzięło udział 15 osób.

  Kurs dla nauczycieli, mistrzów szkolących i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem zorganizowany został na zlecenie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Omówione zostały tematy dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, planowanych zmian w systemie oświaty (szkoły branżowe I i II stopnia) oraz zakresu, wymogów i przebiegu części teoretycznej i praktycznej egzaminu czeladniczego. W szkoleniu udział wzięło 49 osób – nauczyciele, pracodawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i pracownicy organizacji rzemieślniczych.

  W kursach przygotowujących do egzaminu czeladniczego uczestniczyli pracownicy Firmy „Wiśniowski”. Kurs był uzupełnieniem wiedzy teoretycznej niezbędnej do przystąpienia do egzaminów: czeladniczego i mistrzowskiego. W kursie uczestniczyło 15 osób.

  Izbowy Ośrodek posiada wpis do bazy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie od 2004 roku, czyli od powstania bazy instytucji szkoleniowych. Ośrodek przygotowuje na początku każdego roku aktualizację tego wpisu.

  Oprócz tego na koniec marca i września co roku sporządzane są elektroniczne zestawienia danych do bazy SIO (System Informacji Oświatowej) prowadzonej pośrednio przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza.

  Obecnie (od 2013 r.) funkcjonuje równolegle nowa baza SIO, do której również przekazywane są dane dotyczące działalności szkoleniowej placówki.

  Ośrodek przekazuje kwartalnie również informacje dotyczące swojej działalności do Głównego Urzędu Statystycznego.

 • W Ośrodku Szkolenia Zawodowego Izby odbyło się 6 kursów i 1 szkolenie. Były to: 3 kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem , kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz – tynkarz, kurs – Konferencja oświatowa szkół izbowych i cechowych z Małopolski oraz szkolenie okresowe bhp. W kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu łącznie wzięło udział 15 osób.
  Kurs dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem zorganizowany został na zlecenie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Omówione zostały informacje dotyczące bhp w kontekście szkolenia pracowników młodocianych, zagadnienia związane z refundacją wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych. Przedstawione zostały także wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i przebieg sesji egzaminacyjnej egzaminów czeladniczych. W szkoleniu udział wzięło 74 osoby – nauczyciele, pracodawcy i pracownicy organizacji rzemieślniczych. W kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz – tynkarz uczestniczyli uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jabłonce. Kurs był uzupełnieniem wiedzy teoretycznej niezbędnej do przystąpienia do egzaminu czeladniczego. W kursie uczestniczyło 13 uczniów.
  Konferencja oświatowa szkół izbowych i cechowych z Małopolski odbyła się 5 listopada br. w Hotelu Pegaz w Krynicy Zdroju. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy szkół oraz osoby wykonujące zadania związane ze szkołami zawodowymi. Gościliśmy przedstawicieli Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, wszystkich cechów zrzeszonych w naszej Izbie oraz Panią Jolantę Kosakowską Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie i Pana Dariusza Reśko – Burmistrza Krynicy Zdroju. Konferencja przebiegała pod hasłem „Kształcenie w rzemiośle szansą na zdobycie atrakcyjnego zawodu”. Uczestnicy Konferencji wypracowali wspólnie rekomendacje, które zostały przekazane do Prezesa ZRP oraz przedstawicielom rzemiosła działającym w Powiatowych Radach (Zatrudnienia) Rynku Pracy.
  Uzgodniono również, że nastąpi kontynuacja podjętego działania i kolejne konferencje dla organów prowadzących i dyrektorów szkół odbędą się w przyszłym roku w Tarnowie i Zakopanem. W dniu 2 grudnia br. Ośrodek przeprowadził ostanie w tym roku szkolenie okresowe bhp na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych. W szkoleniu udział wzięło 12 osób. Izbowy Ośrodek posiada wpis do bazy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie od 2004 roku, czyli od powstania bazy instytucji szkoleniowych. Ośrodek przygotowuje na początku każdego roku aktualizację tego wpisu.Oprócz tego na koniec marca i września co roku sporządzane są elektroniczne zestawienia danych do bazy SIO (System Informacji Oświatowej) prowadzonej pośrednio przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza. Obecnie (od 2013r.) funkcjonuje równolegle nowa baza SIO, do której również przekazywane są dane dotyczące działalności szkoleniowej placówki.
  Ośrodek przekazuje kwartalnie również informacje dotyczące swojej działalności do Głównego Urzędu Statystycznego.

 • W Ośrodku Szkolenia Zawodowego Izby odbyło się 6 kursów: 3 kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs doskonalący dla mistrzów szkolących pracowników młodocianych, kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz oraz kurs doskonalący wiedzę z zakresu ochrony środowiska. W kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu łącznie wzięło udział 20 osób. Kurs doskonalący dla mistrzów szkolących pracowników młodocianych zorganizowany został na zlecenie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Przekazane zostały informacje dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych, dofinansowania kosztów kształcenia, refundacji wynagrodzeń, przeprowadzania egzaminów przez OKE oraz egzaminu czeladniczego. W szkoleniu udział wzięło 44 pracodawców – mistrzów szkolących. W kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz uczestniczyli uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jabłonce. Kurs był uzupełnieniem wiedzy teoretycznej niezbędnej do przystąpienia do egzaminu czeladniczego. W kursie uczestniczyło 18 uczniów. Szkolenie doskonalące wiedzę z zakresu ochrony środowiska przeznaczone było dla przedsiębiorców – pracodawców i nauczycieli Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Szkolenie zorganizowane było na zlecenie Cechu w Nowym Sączu. W trakcie szkolenia prezentowany był Projekt „3xśrodowisko” oraz firmy biorące w nim udział. W szkoleniu udział wzięło 47 osób.

 • W Ośrodku Szkolenia Zawodowego odbyły się 2 edycje kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jabłonce oraz trzy kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego dla uczniów III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
  Ośrodek posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
  Placówka zarejestrowana jest również w bazie Systemu Informacji Oświatowej.
  Od 2013 roku przestały funkcjonować Państwowe Komisje Egzaminacyjne w zawodach kucharz małej gastronomii i sprzedawca, które przeprowadzały egzaminy kwalifikacyjne na tytuły zawodowe i tytuły zawodowe mistrza.

 • W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zorganizowanych zostało 8 kursów i szkoleń.
  ODiDZ przeprowadził 6 edycji kursów pedagogicznych, w których łącznie uczestniczyło 89 osób.
  W dniu 16 października 2012r. przeprowadzone zostało Seminarium pn. „Zmiany w prawie oświatowym dot. kształcenia pracowników młodocianych”. Skierowane ono było do pracodawców, nauczycieli i pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. W seminarium uczestniczyły 82 osoby. Zajęcia poświęcone były aktualnym zagadnieniom związanym ze zmianami w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych w zakresie przygotowania zawodowego, egzaminów czeladniczych, refundacji wynagrodzeń oraz dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
  Od 25 września do 13 grudnia trwał kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego dla pracowników młodocianych nie uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej. W kursie uczestniczyło 28 osób.
  Od 1 marca 2013r. nastąpiła zmiana nazwy Ośrodka.