Informacje

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1. Na podstawie art.6 ust 1 lit. b,   art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego 18 NIP 734-10-11-221, Nr KRS 000 00 50 299 tel:  /18/ 443-66-89 , e-mail: biuro@izbarzem-ns.pl. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Biura Izby – Beata Rzepiela.
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane w związku przeprowadzeniem kursów, szkoleń, seminariów nie będą podlegały profilowaniu, nie będą udostępniane na zewnątrz, w tym do krajów trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy Prawo oświatowe Dz.2017 poz.50 tj.Dz.U. poz.1148 z 2019r., Rozp.MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U.nr 391 z 2019r. oraz Rozp.MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. z 2019r. poz.652
  3. mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych; ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądanie przeniesienia danych do innego Administratora oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul.Stawki2.
  4. Podanie danych osobowych wynika z w/w aktów prawnych i jest warunkiem wykonania czynności dotyczących kursów, szkoleń, seminariów.
  1. W zakresie przetwarzania danych osobowych każda osoba posiada następujące prawa:

  1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

  2) prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane,

  3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora. Jeżeli żądanie usunięcia danych będzie dotyczyło danych przetwarzanych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych —Administrator może odmówić jego realizacji, jeżeli takie żądanie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

  4) prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać; Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

  5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO— ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,

  6) prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 • W 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Izby odbyło się 5 kursów: 2 kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs dla nauczycieli, mistrzów szkolących i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem oraz 2 kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodach dekarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

  W kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu łącznie wzięło udział 15 osób.

  Kurs dla nauczycieli, mistrzów szkolących i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem zorganizowany został na zlecenie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Omówione zostały tematy dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, planowanych zmian w systemie oświaty (szkoły branżowe I i II stopnia) oraz zakresu, wymogów i przebiegu części teoretycznej i praktycznej egzaminu czeladniczego. W szkoleniu udział wzięło 49 osób – nauczyciele, pracodawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i pracownicy organizacji rzemieślniczych.

  W kursach przygotowujących do egzaminu czeladniczego uczestniczyli pracownicy Firmy „Wiśniowski”. Kurs był uzupełnieniem wiedzy teoretycznej niezbędnej do przystąpienia do egzaminów: czeladniczego i mistrzowskiego. W kursie uczestniczyło 15 osób.

  Izbowy Ośrodek posiada wpis do bazy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie od 2004 roku, czyli od powstania bazy instytucji szkoleniowych. Ośrodek przygotowuje na początku każdego roku aktualizację tego wpisu.

  Oprócz tego na koniec marca i września co roku sporządzane są elektroniczne zestawienia danych do bazy SIO (System Informacji Oświatowej) prowadzonej pośrednio przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza.

  Obecnie (od 2013 r.) funkcjonuje równolegle nowa baza SIO, do której również przekazywane są dane dotyczące działalności szkoleniowej placówki.

  Ośrodek przekazuje kwartalnie również informacje dotyczące swojej działalności do Głównego Urzędu Statystycznego.

 • W Ośrodku Szkolenia Zawodowego Izby odbyło się 6 kursów i 1 szkolenie. Były to: 3 kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem , kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz – tynkarz, kurs – Konferencja oświatowa szkół izbowych i cechowych z Małopolski oraz szkolenie okresowe bhp. W kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu łącznie wzięło udział 15 osób.
  Kurs dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSZ CRRiP w Nowym Sączu i ZSZ w Złockiem zorganizowany został na zlecenie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Omówione zostały informacje dotyczące bhp w kontekście szkolenia pracowników młodocianych, zagadnienia związane z refundacją wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych. Przedstawione zostały także wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i przebieg sesji egzaminacyjnej egzaminów czeladniczych. W szkoleniu udział wzięło 74 osoby – nauczyciele, pracodawcy i pracownicy organizacji rzemieślniczych. W kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz – tynkarz uczestniczyli uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jabłonce. Kurs był uzupełnieniem wiedzy teoretycznej niezbędnej do przystąpienia do egzaminu czeladniczego. W kursie uczestniczyło 13 uczniów.
  Konferencja oświatowa szkół izbowych i cechowych z Małopolski odbyła się 5 listopada br. w Hotelu Pegaz w Krynicy Zdroju. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy szkół oraz osoby wykonujące zadania związane ze szkołami zawodowymi. Gościliśmy przedstawicieli Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, wszystkich cechów zrzeszonych w naszej Izbie oraz Panią Jolantę Kosakowską Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie i Pana Dariusza Reśko – Burmistrza Krynicy Zdroju. Konferencja przebiegała pod hasłem „Kształcenie w rzemiośle szansą na zdobycie atrakcyjnego zawodu”. Uczestnicy Konferencji wypracowali wspólnie rekomendacje, które zostały przekazane do Prezesa ZRP oraz przedstawicielom rzemiosła działającym w Powiatowych Radach (Zatrudnienia) Rynku Pracy.
  Uzgodniono również, że nastąpi kontynuacja podjętego działania i kolejne konferencje dla organów prowadzących i dyrektorów szkół odbędą się w przyszłym roku w Tarnowie i Zakopanem. W dniu 2 grudnia br. Ośrodek przeprowadził ostanie w tym roku szkolenie okresowe bhp na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych. W szkoleniu udział wzięło 12 osób. Izbowy Ośrodek posiada wpis do bazy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie od 2004 roku, czyli od powstania bazy instytucji szkoleniowych. Ośrodek przygotowuje na początku każdego roku aktualizację tego wpisu.Oprócz tego na koniec marca i września co roku sporządzane są elektroniczne zestawienia danych do bazy SIO (System Informacji Oświatowej) prowadzonej pośrednio przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza. Obecnie (od 2013r.) funkcjonuje równolegle nowa baza SIO, do której również przekazywane są dane dotyczące działalności szkoleniowej placówki.
  Ośrodek przekazuje kwartalnie również informacje dotyczące swojej działalności do Głównego Urzędu Statystycznego.

 • W Ośrodku Szkolenia Zawodowego Izby odbyło się 6 kursów: 3 kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs doskonalący dla mistrzów szkolących pracowników młodocianych, kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz oraz kurs doskonalący wiedzę z zakresu ochrony środowiska. W kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu łącznie wzięło udział 20 osób. Kurs doskonalący dla mistrzów szkolących pracowników młodocianych zorganizowany został na zlecenie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Przekazane zostały informacje dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych, dofinansowania kosztów kształcenia, refundacji wynagrodzeń, przeprowadzania egzaminów przez OKE oraz egzaminu czeladniczego. W szkoleniu udział wzięło 44 pracodawców – mistrzów szkolących. W kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz uczestniczyli uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jabłonce. Kurs był uzupełnieniem wiedzy teoretycznej niezbędnej do przystąpienia do egzaminu czeladniczego. W kursie uczestniczyło 18 uczniów. Szkolenie doskonalące wiedzę z zakresu ochrony środowiska przeznaczone było dla przedsiębiorców – pracodawców i nauczycieli Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Szkolenie zorganizowane było na zlecenie Cechu w Nowym Sączu. W trakcie szkolenia prezentowany był Projekt „3xśrodowisko” oraz firmy biorące w nim udział. W szkoleniu udział wzięło 47 osób.

 • W Ośrodku Szkolenia Zawodowego odbyły się 2 edycje kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jabłonce oraz trzy kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego dla uczniów III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
  Ośrodek posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
  Placówka zarejestrowana jest również w bazie Systemu Informacji Oświatowej.
  Od 2013 roku przestały funkcjonować Państwowe Komisje Egzaminacyjne w zawodach kucharz małej gastronomii i sprzedawca, które przeprowadzały egzaminy kwalifikacyjne na tytuły zawodowe i tytuły zawodowe mistrza.

 • W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zorganizowanych zostało 8 kursów i szkoleń.
  ODiDZ przeprowadził 6 edycji kursów pedagogicznych, w których łącznie uczestniczyło 89 osób.
  W dniu 16 października 2012r. przeprowadzone zostało Seminarium pn. „Zmiany w prawie oświatowym dot. kształcenia pracowników młodocianych”. Skierowane ono było do pracodawców, nauczycieli i pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. W seminarium uczestniczyły 82 osoby. Zajęcia poświęcone były aktualnym zagadnieniom związanym ze zmianami w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych w zakresie przygotowania zawodowego, egzaminów czeladniczych, refundacji wynagrodzeń oraz dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
  Od 25 września do 13 grudnia trwał kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego dla pracowników młodocianych nie uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej. W kursie uczestniczyło 28 osób.
  Od 1 marca 2013r. nastąpiła zmiana nazwy Ośrodka.