Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze. Uprawnienie to wynika z zapisu
art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz.979 ze zmianą z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz.1304 – tekst ustawy dostępny na portalu ZRP – www.zrp.pl). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złoŜyły stosowne egzaminy przed komisjami izb
rzemieślniczych. Izby rzemieślnicze na mocy wymienionej ustawy o rzemiośle uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Prawnie uznane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na potwierdzenie ich państwowego charakteru są opatrywane okrągłą pieczęcią
z godłem RP. Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą uŜywać okrągłej pieczęci, które
na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upowaŜnienie. Uprawnienie izb rzemieślniczych wynika z w/w ustawy o rzemiośle.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz,U, Nr.0, poz.1117) – tekst rozporządzenia dostępny
na portalu MEN – www.men.waw.pl). Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

 

Legalizacja

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowski
prowadzona jest w dwóch etapach:

 • Związek Rzemiosła Polskiego potwierdza autentyczność i poprawność dokumentu na odwrocie świadectwa lub dyplomu.

  • adres siedziby: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, tel./fax (48 22) 50 44 230, e-mail: oswiata@zrp.pl,
  • wysokość opłaty skarbowej za poświadczenie dokumentów wynosi: 26 PLN (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie znajdującej się siedzibie ZRP lub bezgotówkowo na rachunek:
   • płatność dokonywana w Polsce:
    Związek Rzemiosła Polskiego
    ul. Miodowa 14 , 00-246 Warszawa
    Bank Gospodarstwa Krajowego I O / Warszawa
    Nr 10 1130 1017 0200 0000 0005 5614
   • dla płatności z zagranicy
    SWIFT CODE: “GOSK PL PW”
    IBAN: „IBAN IBAN: PL 10 1130 1017 0200 0000 0005 5614
  • w Związku Rzemiosła Polskiego legalizacja dokumentów dokonywana jest w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.Upoważnione osoby:
   • Jolanta Kosakowska, tel./fax. (48) 22 50 44 230, (48) 22 50 44 397, e-mail: oswiata@zrp.pl;
   • Andrzej Stępnikowski (48 22) 50 44 248,
   • Monika Walterska (48 22) 50 44 279
  • należy telefonicznie ustalić termin legalizacji
  • opłaty wnosi się za każdy poświadczany dokument.

  Legalizacji dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego można dokonać osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia). Dokumenty można także przesłać pocztą, również z zagranicy.
  Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

  • dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego)
  • kopertę z adresem zwrotnym oraz naklejonymi znaczkami o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki
  • poświadczone dokumenty odesłane są pocztą do nadawcy, także za granicę .
 • Końcowym etapem legalizacji jest przedstawienie dokumentu w Dziale Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. ”Apostile”

  • adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa,
  • tel: (48 22) 52 39 463 lub (48 22) 52 39 128,
  • godziny przyjęć: 9-13, od poniedziałku do piątku.
  • e-mail: krzysztof.augustyniak@msz.gov.pl lub monika.grabek@msz.gov.pl,
  • Informacje w sprawie poświadczenia dokumentów można tez uzyskać w Dziale Informacji Konsularnej MSZ tel. (48) 22 52 39 451
  • wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILE wynosi: 60 PLN
   (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
   Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się
   gotówką w kasie znajdującej się na terenie MSZ lub bezgotówkowo na
   rachunek:
   • płatność dokonywana w Polsce:
    Urząd M.St. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43
    Bank Handlowy w Warszawie S.A.
    60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
   • dla płatności z zagranicy:
    SWIFT CODE: „CITIPLPX”
    IBAN: „IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038”
  • Opłaty wnosi się za każdy poświadczany dokument.

  Wniosek o wydanie APOSTILE można złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia). Dokumenty można także przesłać pocztą, również z zagranicy. Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego) oraz podać swój adres zwrotny. Poświadczone dokumenty zostaną wówczas do Państwa odesłane pocztą , także za granicę.