Akty prawne

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r., z nowelizacją z 2020 roku.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.lipca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami

Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych z późn. zm.