Projekty i programy

 • Projekt NOWA JAKOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W RZEMIOŚLE

  strona internetowa

  Projekt PARTNERSTWO NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY

  strona internetowa
 • Projekt 3 x ŚRODOWISKO

  InformacjaZasoby naturalnestrona internetowa

  Realizacja projektu zakończyła się  30 kwietnia 2016r.


  Projekt MISTRZ
  Od 01.01.2011r. do 31.12.2012 wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie zrealizowaliśmy Projekt MISTRZ. Projekt współfinansowany był ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Głównym celem projektu była poprawa wzrostu możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w ramach bezpłatnych egzaminów mistrzowskich.

  Projekt przeprowadzony został w obszarze działania upowszechniającego formalne kształcenie ustawiczne na terenie Małopolski.

  Do egzaminów mistrzowskich w projekcie przystąpiło 434 osoby w 9-ciu zawodach.

  Dla wszystkich zainteresowanych prowadzona była kampania informacyjna na temat kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe w zakresie wyboru kierunku kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy.

  W 16 spotkaniach informacyjnych wzięło udział 362 osoby, natomiast z doradztwa zawodowego obejmującego łącznie 2325 godzin skorzystało 556 osób.

  Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego osiągnięte zostały wyższe od założonych wartości rezultatu projektowego.


  Dialog społeczny

  W czerwcu 2009r. w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”.

  Celem projektu było budowanie kompetencji eksperckich na szczeblu regionalnym oraz podnoszenie świadomości roli dialogu jako metody rozwiązywania problemów społeczno – gospodarczych.

  Realizacja projektu miała na celu zwiększenie zaangażowania środowiska w aktywne konsultacje opiniowanych przez ZRP dokumentów oraz do budowania wśród przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności za proces tworzenia lepszego prawa.

  W projekcie na szczeblu regionów uczestniczyli koordynatorzy regionalni (także z naszej Izby), którzy współpracowali z Koordynatorem i Asystentem projektu przy realizacji projektu. Ponadto włączali się w tworzenie sieci współpracy uczestników dialogu społecznego na poziomie województwa.

  Program projektu obejmował:

  • 16 seminariów regionalnych, w których uczestniczyli przedstawiciele izb rzemieślniczych i cechów oraz ekspertów zaangażowanych w działania ZRP w dialogu społecznym,
  • 8 szkoleń wzmacniających potencjał organizacji członkowskich ZRP. Szkolenia służyły rozwijaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach dialogu społecznego,
  • 3 warsztaty negocjacyjne służące doskonaleniu praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji,
  • 2 szkolenia na temat Europejskiego Dialogu Społecznego, których celem było przekazanie wiedzy z zakresu instytucji, procedur oraz działań partnerów dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej.

  Realizacja projektu zakończyła się w maju 2011r.