Projekty i programy

 • Projekt NOWA JAKOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W RZEMIOŚLE


  Projekt PARTNERSTWO NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY

  strona internetowa

   

 • Projekt 3 x ŚRODOWISKO

  InformacjaZasoby naturalnestrona internetowa

  Realizacja projektu zakończyła się  30 kwietnia 2016r.


  Projekt MISTRZ
  Od 01.01.2011r. do 31.12.2012 wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie zrealizowaliśmy Projekt MISTRZ. Projekt współfinansowany był ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Głównym celem projektu była poprawa wzrostu możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w ramach bezpłatnych egzaminów mistrzowskich.

  Projekt przeprowadzony został w obszarze działania upowszechniającego formalne kształcenie ustawiczne na terenie Małopolski.

  Do egzaminów mistrzowskich w projekcie przystąpiło 434 osoby w 9-ciu zawodach.

  Dla wszystkich zainteresowanych prowadzona była kampania informacyjna na temat kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe w zakresie wyboru kierunku kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy.

  W 16 spotkaniach informacyjnych wzięło udział 362 osoby, natomiast z doradztwa zawodowego obejmującego łącznie 2325 godzin skorzystało 556 osób.

  Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego osiągnięte zostały wyższe od założonych wartości rezultatu projektowego.


  Dialog społeczny

  W czerwcu 2009r. w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”.

  Celem projektu było budowanie kompetencji eksperckich na szczeblu regionalnym oraz podnoszenie świadomości roli dialogu jako metody rozwiązywania problemów społeczno – gospodarczych.

  Realizacja projektu miała na celu zwiększenie zaangażowania środowiska w aktywne konsultacje opiniowanych przez ZRP dokumentów oraz do budowania wśród przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności za proces tworzenia lepszego prawa.

  W projekcie na szczeblu regionów uczestniczyli koordynatorzy regionalni (także z naszej Izby), którzy współpracowali z Koordynatorem i Asystentem projektu przy realizacji projektu. Ponadto włączali się w tworzenie sieci współpracy uczestników dialogu społecznego na poziomie województwa.

  Program projektu obejmował:

  • 16 seminariów regionalnych, w których uczestniczyli przedstawiciele izb rzemieślniczych i cechów oraz ekspertów zaangażowanych w działania ZRP w dialogu społecznym,
  • 8 szkoleń wzmacniających potencjał organizacji członkowskich ZRP. Szkolenia służyły rozwijaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach dialogu społecznego,
  • 3 warsztaty negocjacyjne służące doskonaleniu praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji,
  • 2 szkolenia na temat Europejskiego Dialogu Społecznego, których celem było przekazanie wiedzy z zakresu instytucji, procedur oraz działań partnerów dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej.

  Realizacja projektu zakończyła się w maju 2011r.

  Projekt MŁODZI FACHOWCY NA EUROPEJSKIM  RYNKU PRACY – RZEMIEŚLNICZE STAŻE W HISZPANI

  Projekt pn.„Młodzi fachowcy na europejskim rynku pracy – rzemieślnicze staże w Hiszpanii” realizowany jest przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt polega na organizacji 2-tyg. praktyk zawodowych w Hiszpanii dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju. Organizowany jest wyjazd dla 24- osobowej grupy stażystów z opiekunami do Sewilli (Hiszpania) w terminie ferii zimowych od 12.02.2018 do 24.02.2018.
  Główne cele projektu to zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników oraz szansy zatrudnienia; zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego przez stworzenie możliwości odbycia stażu zagranicznego; poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez zdobycie dokumentu Europass Mobilność.
  Projekt kierowany jest do uczniów – pracowników młodocianych kształcących się w następujących zawodach; fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik- blacharz- lakiernik- i elektromechanik- pojazdów samochodowych oraz kucharz.
  Językiem obowiązującym na praktykach będzie język hiszpański. Wyjazd poprzedzi realizacja przygotowania kulturowo-językowego oraz pedagogicznego gdzie uczniowie przed wyjazdem wezmą udział w kursie j. hiszpańskiego w zakresie uwzględniającym słownictwo umożliwiające podstawową komunikację; przygotowanie kontynuowane będzie w Hiszpanii w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane ze środowiskiem pracy. Wszyscy uczniowie skorzystają z konsultacji języka angielskiego przy tworzeniu aplikacji na staże. Dodatkowo kandydaci na praktyki przejdą szkolenie z podstaw komunikacji międzykulturowej. Przygotowanie kulturowe prowadzone będzie również w trakcie trwania praktyk w Sewilli.
  Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli będzie pośrednik – firma EMTA z Sewilli. Wybór hiszpańskiego partnera został podyktowany jego dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu podobnych przedsięwzięć, możliwością bezpośredniego dostępu do lokalnych firm z sektora MSP i tym samym trafnego doboru podmiotów przyjmujących stażystów, ale przede wszystkim zadowoleniem z dotychczasowej współpracy.
  Uczniowie branżowej szkoły w Krynicy-Zdroju to młodociani pracownicy zatrudnieni w lokalnych zakładach rzemieślniczych celem przyuczenia do zawodu i realizujący teoretyczne przygotowanie zawodowe w szkołach w systemie kształcenia dualnego.

  [su_youtube url=”https://youtu.be/XjaQ83rN-rk”]

  [su_youtube url=”https://youtu.be/enie3uMp6ew”]

  https://slideplayer.pl/slide/14212322/

  Regulamin Regulamin rekrutacji strona internetowa

  Formularz zgłoszenia uczniaFormularz zgłoszenia absolwentaOświadczenie uczestnikaSprawozdanie ze stażyKompendium projektu