Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie art.6 ust 1 lit. b, art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Izba Rzemiosła i
  Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego 18 NIP 734-10-11-221, Nr
  KRS 000 00 50 299 tel: /18/ 443-66-89 , e-mail: biuro@izbarzem-ns.pl. Przedstawicielem Administratora jest
  Dyrektor Biura Izby – Beata Rzepiela.
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, z działalności statutowej
  Izby, z zawartych umów.
 3. Odbiorcami danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora, inne jednostki
  samorządu rzemiosła oraz organy władzy publicznej, którym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
  z mocy obowiązujących przepisów prawa;
 4. Dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie
  archiwizowane i usuwane na podstawie przepisów prawa, z wyjątkiem danych, dla których przepisy wymagają
  wieczystego przechowywania.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych każda osoba posiada następujące prawa:
  1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo
  możliwość potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a także uzyskania dostępu
  do nich oraz pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, o odbiorcach,
  którym są ujawniane, o okresie ich przechowywania,
  2) prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do
  Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane, z
  uwzględnieniem celów przetwarzania,
  3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć
  wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
  Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z
  wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora. Jeżeli żądanie usunięcia danych będzie dotyczyło
  danych przetwarzanych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
  historycznych lub do celów statystycznych —Administrator może odmówić jego realizacji, jeżeli takie żądanie,
  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą Państwo
  złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych
  danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać; Odblokowanie przetwarzania
  może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO— osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania,
  by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
  technicznie możliwe,
  6) prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w
  dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu
  wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej
  sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
  sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do
  przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
  lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  7) w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
  automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o
  których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
  8) jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo
  wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl .
  9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego
  każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.
Skip to content