Organy statutowe

 • Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
  Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.

 • Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji.
  Skład Zarządu:


  Tadeusz Szewczyk – Prezes Zarządu Izby (Nowy Sącz)  Jan Wojnarski – Zastępca Prezesa
  (Gorlice)


  Franciszek Kaletka – Zastępca Prezesa
  (Zakopane)  Jan FirstJan First – Zastępca Prezesa
  (Nowy Sącz)

  Jan MalinowskiJan Malinowski – Zastępca Prezesa
  (Nowy Targ)


  Józef Curzydło – Zastępca Prezesa
  (Limanowa)

  Andrzej ZięcinaAndrzej Zięcina – Członek
  (Nowy Sącz)

  Danuta Adamczyk – Członek
  (Gorlice)

  Zenon StrugałaZenon Strugała – Członek
  (Gorlice)

  Józef TrzcińskiJózef Trzciński – Członek
  (Nowy Targ)

  Kazimierz DudzikKazimierz Dudzik – Członek
  (Zakopane)


  Paweł CieślickiPaweł Cieślicki– Członek
  (Nowy Sącz)


  brak zdjęciaAntoni Wincenciak – Członek (Gorlice)


  Henryk Jędrzejek – Członek
  (Limanowa)

 • Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Izby,
  przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Izbę
  wniosków organizacji rzemieślniczych i rzemieślników i rozpatruje
  w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu.

  Skład Komisji:
  Edward Chyc Magdzin – Przewodniczący
  Marek Głowacki – Z-ca Przewodniczącego
  Andrzej Maciuszek – Sekretarz
  Zbigniew Kwit – Członek
  Krzysztof Boroń – Członek

 • Sąd Izbowy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

  Skład Sądu:

  Andrzej Stawiarski – Przewodniczący
  Andrzej Król – Sekretarz
  Andrzej Grygiel – Członek

Statut Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

 • Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
  Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.

 • § 6

  1. Członkami Izby mogą być:
  1) cechy,
  2) spółdzielnie rzemieślnicze,
  3) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz podmioty wymienione w art.2 ust 1 pkt 2-8 ustawy o rzemiośle, nienależące do cechów, zwane dalej „przedsiębiorcami”,
  4) inne jednostki organizacyjne wspierające rozwój gospodarczy rzemiosła.

  § 7

  1. Członkowie Izby mają prawo do:
  1) korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby,
  2) udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby, za wyjątkiem członków wymienionych w § 6 pkt 4,
  3) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,
  4) uzyskiwania informacji o wynikach działalności Izby.

  § 8

  1. Członkowie mają obowiązek:
  1) stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,
  2) uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby.

  § 9

  1. Przyjęcia w poczet członków Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Organizacjom, przedsiębiorcom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w § 30 statutu.

  2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Przedsiębiorca może wystąpić z Izby z zachowaniem okresu 1 miesięcznego wypowiedzenia.

  3. W razie wypowiedzenia członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Izby, stają się natychmiast wymagalne.

  § 10

  1. Członkostwo może być rozwiązane poprzez:
  1) wykreślenie, jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,
  2) wykluczenie, jeżeli organizacja, przedsiębiorca nie wywiązują się z obowiązków członkowskich określonych w statucie.

  2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacjom, przedsiębiorcom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w § 30 statutu.

  3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji, przedsiębiorcy zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

  4. Organizacja, podlega skreśleniu z rejestru Izby z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o jej wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, a przedsiębiorca z dniem wykreślenia go z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • § 11

  1. Organami Izby są:
  1) Zjazd Delegatów zwany dalej „Zjazdem”,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna,
  4) Sąd Izbowy.
  2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, bądź Sądu Izbowego.

  3. Wybory delegatów na Zjazd określa § 13 ust. 2, 3 i 4 Statutu.

  4. Zarząd stanowiony jest zgodnie z § 20 Statutu.

  5. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4 odbywają się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez delegatów Zjazdu.

  6. Warunkiem wyboru i odwołania członka organów wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 jest uzyskanie ponad 50% głosów delegatów uczestniczących w głosowaniu. W przypadku nie rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu, rozstrzygnięcie następuje w drugim głosowaniu zwykłą większością głosów.

  7. Kadencja wszystkich organów Izby trwa 4 lata.

  8. W uzasadnionych przypadkach Zjazd na wniosek Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby lub co najmniej połowy członków Izby może skrócić kadencję wszystkich organów Izby uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe w I terminie.

  § 12

  1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i  Sądu Izbowego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

  2. Członek organu Izby winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

  3. Do odpowiedzialności członków organu, o których mowa w ust.2, mają zastosowanie przepisy art. 415 Kodeksu Cywilnego oraz art. 116a Ordynacji Podatkowej. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, lecz nie może ono przekroczyć kwoty trzymiesięcznego najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

  Z j a z d
  § 13

  1. Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

  2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, wybrani przez walne zgromadzenia tych organizacji posiadający co najmniej 5-letni staż działalności rzemieślniczej. Wymóg posiadania stażu nie dotyczy organizacji nowo powstałych. Każda organizacja ma co najmniej trzech delegatów. Liczbę delegatów określa Zarząd – stosownie do liczby zrzeszonych organizacji oraz proporcjonalnie do liczby członków tych organizacji.

  3. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 6 pkt 3, zrzeszeni w Izbie mają prawo wyboru 1-go delegata na Zjazd na zebraniu grupy członkowskiej z zastrzeżeniem, że grupa ta liczy nie mniej jak 10-ciu rzemieślników. Liczbę delegatów określa Zarząd proporcjonalnie do liczebności grupy członkowskiej, w przypadku, gdy liczy ona ponad 30 osób.

  4. Delegaci wybierani są na okres kadencji. Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby.

  5. Przed upływem kadencji, mandat delegata wygasa wskutek:
  śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacjach lub odwołania przez organizację, grupę członkowską która danego delegata wybrała.
  W takim przypadku organizacja, grupa członkowska wymieniona w ust.3, której wygaśnięcie mandatu dotyczy, wybiera nowego delegata na okres do końca kadencji.

  6. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

  § 14

  1.Do właściwości Zjazdu należy:
  1) ustalenie kierunków rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy wieloletnie,
  2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Zarządu i członków Izby w tych sprawach,
  3) uchwalanie statutu i jego zmian,
  4) wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu – jako Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Izbowego,
  5) powoływanie komisji problemowych,
  6) wybór delegatów na walne zgromadzenia organizacji, których Izba jest członkiem,
  7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej,
  8) zatwierdzanie sprawozdań finansowych z rocznej działalności Izby i udzielanie absolutorium członkom Zarządu za całokształt pracy w minionym roku,
  9) zatwierdzanie planów finansowych działalności Izby na rok kolejny,
  10) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
  11) podejmowanie uchwał w sprawie akceptacji składu Zarządu oraz stwierdzających otrzymanie lub wygaśnięcie desygnacji członka Zarządu Izby,
  12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania pracowników Biura Izby,

  13) ustalanie wysokości składek na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy na wykonywanie zadań Izby,
  14) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości,
  15) podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Izby,
  16) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,
  17) nadawanie godności honorowych.

  § 15

  1. W obradach Zjazdu uczestniczą członkowie organów statutowych Izby.
  2. W obradach Zjazdu uczestniczyć mogą inne zaproszone osoby.
  3. Osoby nie będące delegatami biorą udział w Zjeździe z głosem doradczym.

  § 16

  1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata. Termin zwołania Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 3 miesiące przed upływem 4-letniego okresu kadencji.

  2. Zjazd sprawozdawczy jest zwoływany corocznie, a termin Zjazdu ustala Zarząd co najmniej na 2 miesiące przed jego odbyciem.

  3. Nadzwyczajny Zjazd zwołany może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny Zjazd także na wniosek:
  – ponad połowy zrzeszonych w Izbie członków wymienionych w §6 pkt.1 i 2,
  – ponad połowy delegatów na Zjazd,
  – Komisji Rewizyjnej Izby.
  Wnioskujący zobowiązany jest podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd nadzwyczajny w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

  4. O czasie, miejscu, godzinie I-go i II-go terminu (po upływie 30 minut) oraz porządku obrad Zjazdu, Zarząd powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

  5. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

  § 17

  Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza wybór spośród delegatów przewodniczącego Zjazdu, zastępcę i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

  § 18

  1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe w I terminie. W przypadku braku wymaganej ilości delegatów do podjęcia uchwał w I terminie, Zjazd odbywa się w II terminie, a podjęcie uchwał następuje bez względu na ilość delegatów obecnych na Zjeździe.

  2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom i delegatom w terminie i sposób określony w § 16 Statutu. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić przez Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Zjeździe.

  3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

  4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

  5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Biuro Izby.

  Z a r z ą d
  § 19

  1. Zarząd w okresie między zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w statucie do jego kompetencji.

  2. Zarząd pełni funkcję osoby prowadzącej dla szkół Izby.

  3. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby, a mianowicie:
  1) zatwierdza regulamin pracy Zarządu,
  2) dokonuje okresowych ocen wykonania zadań statutowych Izby,
  3) bada okresowo dokumenty finansowe,
  4) przyjmuje, skreśla oraz wyklucza członków Izby,
  5) przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania uchwał i wniosków organów Izby, jak również spraw wniesionych przez organizacje zrzeszone ich członków oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie,
  6) proponuje roczne plany finansowe działalności Izby oraz wysokość składek na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy na wykonanie zadań Izby,
  7) przeprowadza postępowanie dyscyplinarne wobec członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa Izby,
  8) zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Izby,
  9) ustala ramowe zasady wynagradzania pracowników i Dyrektora Biura Izby,
  10) ustala ramowe zasady nagradzania pracowników i Dyrektora Biura Izby,
  11) ustala zasady zatrudniania dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół,
  12) ustala ramowe zasady wynagradzania dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół Izby,
  13) zatwierdza roczne arkusze organizacyjne szkół Izby,
  14) desygnuje przedstawicieli Izby do komisji działających przy ZRP,
  15) powołuje komisje egzaminacyjne i ustala zasady zwolnień z opłat za egzaminy oraz corocznie wskazuje wysokość wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnych,
  16) powołuje komisje branżowe i inne komisje oraz uchwala dla nich regulaminy pracy,
  17) przyznaje odznaczenia za zasługi dla Izby oraz wnioskuje o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych dla rzemieślników i organizacji rzemieślniczych,
  18) ustala porządek obrad Zjazdów delegatów Izby oraz liczbę delegatów na Zjazd,
  19) ustala wysokość diet dla członków Zarządu i ryczałtu pieniężnego dla Prezesa Zarządu Izby.
  20) podejmuje uchwały stwierdzające wygaśnięcie desygnacji członka Zarządu,
  21) składa Zjazdowi sprawozdania ze swej działalności,
  22) przyjmuje sprawozdania finansowe z działalności statutowej Izby.

  4. Zarząd może w każdym czasie żądać od Biura Izby sprawozdań, informacji i wyjaśnień w zakresie całokształtu działalności Izby.

  5. Zarząd może w każdym czasie żądać od dyrektorów szkół sprawozdań i informacji w zakresie całokształtu działalności szkół Izby.

  6. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć dyrektor Biura Izby z głosem doradczym.

  § 20

  1. Zarząd składa się z członków rzemieślników i przedsiębiorców:
  1) Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby wybranego przez Zjazd w głosowaniu tajnym z nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów spośród delegatów Zjazdu, pod warunkiem uzyskania ponad 50% głosów delegatów uczestniczących w głosowaniu,
  2) członków Zarządu po dwóch przedstawicieli spośród delegatów Zjazdu desygnowanych przez członków Izby, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 oraz jednego przedstawiciela – delegata  przedsiębiorców desygnowanego przez grupę członkowską, o której mowa w § 13 ust.3.

  2. Zarząd spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu wybiera nie więcej jak pięciu zastępców Prezesa Zarządu.

  3. W przypadku utraty mandatu przez Prezesa Zarządu funkcję tę pełni do najbliższego Zjazdu jeden z zastępców Prezesa Zarządu wybrany przez Zarząd.

  4. W przypadku wygaśnięcia desygnacji członka Zarządu funkcję tę pełni delegat desygnowany przez członka Izby, a w przypadku członka Zarządu przedsiębiorcy zrzeszonego w Izbie przez grupę członkowską.

  5. Nowy członek przyjęty do Izby, za wyjątkiem przedsiębiorców, o których mowa w § 6 pkt 3, ma prawo desygnowania do Zarządu jednego przedstawiciela, który pełni funkcję członka aż do najbliższego Zjazdu.

  6. Desygnacja członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1) złożenia rezygnacji,
  2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji której jest przedstawicielem lub Izbie jeśli był przedsiębiorcą zrzeszonym w Izbie,
  4) utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem.

  7. Członek Zarządu może być odwołany przez organizację, grupę członkowską, którą reprezentuje, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub z innej ważnej przyczyny.

  § 21

  1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  2. Zarząd działa kolegialnie.
  3. Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Zarządu jako Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione z zastrzeżeniem
  § 24.
  4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

  § 22

  1.Całokształt spraw związanych z realizacją zadań statutowych Izby prowadzi Biuro Izby.
  2.Bieżącą działalnością Biura Izby kieruje dyrektor Biura Izby zatrudniony przez Zarząd.
  3.Funkcję pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w Biurze Izby w rozumieniu Kodeksu Pracy pełni dyrektor Biura Izby.

  § 23

  1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na dwa miesiące.

  2. Uchwały mogą być podjęte również poza posiedzeniem, w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, faksu lub telekonferencji.

  3. W trybie obiegowym uchwały podejmowane są w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu składa podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały albo w ten sposób, że wszyscy biorący udział w głosowaniu składają podpisy na jednym egzemplarzu uchwały. Obok podpisu powinna znajdować się jednoznaczna deklaracja określająca czy głos jest oddany za, czy przeciw uchwale.

  4. Przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwały podejmowane są w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Uchwała może zostać podjęta również w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Zarządu (telekonferencja).

  5. Uchwały Zarządu są ważne jeżeli głosowanie odbyło się w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków, a w przypadku głosowania w trybie określonym w ust.2, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Zarządu. 

  6.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

  § 24

  1. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Izby składa Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub pełnomocnikiem albo Zastępca Prezesa Zarządu działający łącznie z dwoma Członkami Zarządu.

  2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

  § 25

  1. Zjazd udziela członkom Zarządu absolutorium za całokształt działalności rocznej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

  2. Nie udzielenie absolutorium, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne z odwołaniem członka ze składu Zarządu.

  § 26

  Między posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością Izby kieruje Prezes Zarządu Izby.

  K o m i s j a R e w i z y j n a

  § 27

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Zjazd z grona delegatów. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.

  2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności:
  a) badanie dokumentów finansowych, w tym badanie rocznych sprawozdań finansowych,
  b) kontrolowanie kasy i zabezpieczenia majątku Izby,
  c) kontrolowanie zgodności spisu z natury składników majątkowych Izby ze stanem faktycznym,
  d) udział w komisyjnym niszczeniu anulowanych druków dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  2) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych, rzemieślników i przedsiębiorców.

  3. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności Zjazdowi oraz występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

  4. Komisja rozpatruje w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu oraz podejmuje decyzje o utrzymaniu tych uchwał w mocy lub ich uchyleniu.

  5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby lecz co najmniej dwa razy w roku, przed Zjazdem Izby i zakończeniem roku kalendarzowego.

  6. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

  7. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają wraz z upływem kadencji Komisji.

  8. Członek Komisji Rewizyjnej traci mandat również w przypadku:
  1) złożenia rezygnacji,
  2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji rzemiosła lub przez tę organizację, a także utratę członkostwa w Izbie, jeśli był przedsiębiorcą w niej zrzeszonym.

  S ą d  Izbowy

  § 28

  1. Sąd Izbowy składa się z 3-ch członków wybranych przez Zjazd z grona delegatów.

  2. Sąd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.

  3. Sąd składa roczne sprawozdania ze swej działalności Zjazdowi.

  4. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Sądu Izbowego określa Regulamin Sądu uchwalony przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego.

  5. Mandaty członków Sądu Izbowego wygasają wraz z upływem kadencji Sądu.

  6. Członek Sądu traci mandat również w przypadku:
  1) złożenia rezygnacji,
  2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji rzemiosła lub przez tę organizację, a także utratę członkostwa w Izbie, jeśli był przedsiębiorcą w niej zrzeszonym.

 • § 29

  1. Sąd Izbowy jest właściwy do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych rzemieślników zrzeszonych w Izbie oraz do rozpatrywania odwołań od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

  1a. Od rozstrzygnięcia Sądu Izbowego w sprawach dyscyplinarnych rzemieślników zrzeszonych w Izbie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten Sąd. Od rozstrzygnięcia Sądu Izbowego wydanego w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy oraz od rozstrzygnięcia odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych środek odwoławczy nie przysługuje. 

  2. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenia lub postanowienia sądu cechowego.

  3. W postępowaniu Izbowego Sądu stosuje się zasady etyki zawodowej i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej, określone przez Kongres Rzemiosła Polskiego.

  § 30

  1. Od uchwał Zarządu organizacjom rzemieślniczym, rzemieślnikom i przedsiębiorcom których uchwała dotyczy, służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej, a od uchwały Komisji Rewizyjnej do Zjazdu, wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.

  2. Termin odwołania od uchwał wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o uchwale.
  Zawiadomienie o uchwale winno zawierać jej uzasadnienie, jeżeli uchwała tego wymaga oraz pouczenie o prawie odwołania się w przewidzianym statutem terminie.

  3. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania na najbliższym posiedzeniu. Odwołanie od uchwały Komisji Rewizyjnej winno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd, jeżeli wpłynęło co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

  4. Odwołanie od uchwały organu samorządowego wstrzymuje decyzję wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli odwołujący zawiadomi organ samorządowy, który podjął uchwałę o wniesieniu odwołania.

  5. Izba zobowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 • § 31

  Wszystkie przychody uzyskiwane przez Izbę przeznaczone są na działalność statutową Izby.

  § 32

  Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Zjazd Izby, zgodnie z zasadami określonymi przez Zjazd.

 • § 33

  Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów uczestniczących w Zjeździe.

 • § 34

  O zniesieniu Izby oraz o przeznaczeniu jej majątku decyduje Zjazd większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów uczestniczących w Zjeździe.

Skip to content